پادشاهي خدا

پادشاهي خدا

 كتاب خداوند بالاتر از هر پادشاهي شروع ميشود  وچیزهایکه ماضرورت داریم به ما میگوید پیدایش1:1در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید .  هر آنچيزي كه ما لمس ميكنيم آغازي دارد . اما پروردگار ما نه ابتدایی و نه انتهایی دارد کس اورا به چشم دیده نمیتواند. وروح جاویدانی خداوند در هر جا حضور دارد .او هر چیز را می بیند ومی فهمد :آیا نام اورا میدانید ؟ خداوند نامهای ذیادی دارد . معروفترین نام خداوند پروردگار است.  در زبان اصلي كتاب مقدس «ياوي» يعني يكتا و قادر مطلق امده است .

 در ادامه پادشاهي خداوند زمين اصلي را معرفي ميكند  پیدایش 1:2زمین خالی و بدون شکل بود .همه جا آب بود وتاریکی آنر پوشانیده بود و روح خدا بر روی آبها حرکت میکرد. این وقتی بود که خداوند سیاره زمین را برای مخلوقات خود آماده میکرد.پشدایش 1:3 خدا فرمود :روشنی بشود وروشنی شد خدا دید که روشنی نیکوست . روشنی را از تاریکی جدا کرد روشنی را روز وتاریکی را شب نام گذاشت شب گذشت وصبح شد این بود روزاول.

در اولین روز پیدایش خداوند چه کرد ؟   خداوند به روشني امر كرد كه در تاريكي رخنه نموده و بعد نور آفتاب به زمين خواهد تابيد.  ولي عزيزان در روز اول خداو خواست تا ما بيدانم كه او سرچشمه اي نوراست .اول یوحنا 5این است پیامی راکه ما شنیدیم و به شما اعلام میکنیم :خداوند نور است وهیچ ظلمت در او نیست. خداوند منزه است مثل روشنی .   خداوند نه ميتواند ملموث شود حتي زمانيكه در روي چيز هاي بد و ناپاك بتابد او منزه كامل و مقدس است، آيا تو به ياد داري كه همراي خداوند كه بود ؟  روح القدس انجا بود روي آب حركت ميكرد و كلام خدا هم آنجا بود كه صحبت ميكرد  اول یوحنا1:1در ازل کلام بود کلام با خدا بود .وکلام خود خدا بود از از ازل کلام با خدا بود وهمه چیز بوسیله او هستی یافت .وبدون او هیچ چیز آفریده نشد. روح القدوس.وکلام خداوند از ازل باخداوند بود .چرا که او یک پادشاه بود .وقتی که او تنها می زیست او هر گز تنها نبود .

تكامل دنيا:

 پادشاه ، جهان زيبا و با شكوه را  در شش روز معمولي خلق نمود  خداوند به زبا ن ساده سخن میگفت وبه طورکامل وعجیب نمایان می شد. در اولین روز پیدایش خداوند فرمود :روشنی بشود وشد در روز دوم خداوند  زمين و اتموسفير را همراه با يك آسمان آبي و زيبا كه ما ميبينيم آفريد  . و يك هواي غير قابل ديد را كه ما تنفس ميكنيم وآسمان  همرا با گازهاي كه منبع زندگي انسانهاست تزئين نمود   . مانند :اکسیجین ونایترو جن . در روز سوم خداوند فر مود زمین خشک ظاهر گردد.که آن هم اتفاق افتاد .وبعد خداوند فرمود:در روي زمین دانه وگیاه بروید وزیاد گردد که دقیقا گیاهان، درختان، گلها شروع به رویدن کردن هریک ازدانه خورد .   در روز چهارم خداوند به آفتاب و مهتاب تا در روي زمين تابيده و سالها، ماها، روز را بوجود اورد و به همين شكل ستاره هارا خداوند ساخت   .  در روز پنچم ماهي و زنده جانهاي درياي ساخت و آسمان را مملو از هرنوع پرنده ها ساخت و همه اي زنده جان هارا به وجود آورد  .   در روز ششم خداوند امر نمود : تا انواع حيوانان اهلي، وحشي، خرد و بزرگ و خداوند اين حيوانات را قادر ساخت تا توليد مثل نمايند و خداوند به آنها بركت بخشيد و تماشا كه نكوست.  در پادشاهي خداوند صلح حكم فرما بود و حتي حيوان حيوان ديگري را نمي كشت  .  خوراك اين حيوانات را گياهان تشكيل ميداد ‌.  وانها باهم دوستانه زنده گی میکرد ند .امر خداوند دقیقه به دقیقه اجراء   مي شد   آفتاب به طرف راست زمین قرار گرفت مهتاب از ماه نیمه به ماه کامل تبدیل شد وزمین توسط آب وهوا پوشانیده شد اگر انسان از قانون خداوند سر پیچی نکند این خانه اوست وهمه چیز برای راحتی و آسايش  او ساخته شده است هر روز از پیدایش به ما وشما یک کلید را میدهد که اورا بیشتر بشناسیم .   روز اول خداوند قدوسيت و نورانيت خودرا براي بشريت نشان داد  و روز دوم نشان دهنده قدرت خداوند است كه او قادر است تا اتموسفير را ساخت و تقويت نمود  .  روز سوم نيكو بودن خداوند را نشان ميدهد زيرا ميليونها گياه و ميوه هارا براي ما انسانها آفريد .  روز چهارم آفتاب و مهتاب را به شكل مداري ساخت و وفاي خداوند را نشان ميدهد  .   نشان دهنده اي زندگي است خداوند همه ماهيان را در آب و پرندگان را در هوا زنده ساخت.   روز ششم نمايانگر محبت خداوند است زيرا او حيوانات را آفريد و آنهارا محبت نمود   اين مخلوقات منعكس كننده اي پاكي، قدرت، نيكويي، باوفايي، زندگي و محبت او است.