نجات هدیه رایگان از طرف خدا

نجات هدیه رایگان از طرف خدا:

خداوند برای نجات ما انسان های که در تاریکی و ظلمت زندگی می کردیم و از امر الهی سرباز زدیم یگانه فرزند خود عیسی مسیح را در روی زمین فرستاد تا از این طرق محبت خودرا نسبت به ما نشان دهد و فیض خودرا برما جاری سازد تا شود ما در زندگی با خداوند قدم بیزنیم .

کلام خداوند دراین مورد چنین می فرماید :

یوحنا 16:3 _ زیرا خدا به دنیا آن قدر محبت داشت که پسر یگانه خودرا داد تا هرکه به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود . آمین .

طبق این آیه از کلام خداوند ما انسان های روی زمین متوجه میشویم که خداوند نسبت به ما انسان ها محبت دارد و او مارا دوست دارد. و او نمیخواهد تا ما به تاریکی و ظلمت و در خط شیطان قدم بیزنیم .

کلام خداوند می فرماید :

رومیان 23:6 _ زیرا مزد گناه مرگ است. اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما، مسیح عیسی زندگی ابدی است . آمین .

هنگامیکه آدم از کلام خداوند سرپیچی کرد و نخواست طبق اراده خداوند عمل نماید و عکس آن دست به اقدام زد ، در حقیقت او مرد و از باغ زیبا رانده شد و از حضور خداوند دور گردید ، اما خداوند در پیوستگی با مسیح مارا دوباره زنده ساخت.

افسسیان 8:3 _ زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست . آمین .

طبق کلام خداوند ما توسط فیض و بخشش خداوند بخشیده شده ایم نه توسط اعمال و کارهای که ما انجام میدهیم .

نجات تنها توسط عیسی مسیح !

با ایمان اوردن به مسیح خداوند ما میتوانیم نجات یابیم و با فیض و بخشش با روح القدوس ملبث شویم و در راهی راست خداوند قدم بگذاریم و شامل ملکوت خدا شویم . کلام خداوند در این مورد چنین می فرماید :

اعمال 31:16 _ جواب دادند : به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه ات نجات خواهی یافت . آمین

یوحنا 9:10 _ من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات می یابد و به داخل و خارج می رود و علوفه پیدا میکند . آمین

خداوند به ما خطاب میکند من در هستم و هر که از این در وارید شود و این در را انتخاب نماید او نجات یافته و شامیل ملکوت ازلی و ابدی میشود .

اعمال 12:4 _ در هیچ کس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابم . آمین . جهت نجات و شمولیت در زندگی ابدی الزامیست که به مسیح ایمان داشته باشیم، مسیح تنها راه است به طرف بهشت و هیچ راهی و هیچ نامی جز نامی مسیح به بشریت عطا نه گردیده است که بیتوان توسط او نجات یافت.

رومیان 8:5 _ اما خدا محبت خودرا نسبت به ما کاملا ثابت کرده است . زیرا در آن هنگامی که ما هنوز گنهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مرد. آمین . بنازم این محبت را که شود برای کسانیکه دوستش داری جان فشانی نمایی! مسیح با این عمل تکرار نشدنی در جهان بشریت ثابت ساخت.  ای انسانهای که در ظلمت و تاریکی هستید منم آن کسی که میتواند شمارا نجات بخشد منم ان کسی که قربانی میدهد برای شما .

نجات – بی بها

رومیان 24:3 راجع به نجات می فرماید : اما با فیض خدا همه به وساطت عییس مسیح که خون بهای آزادی آن هاست،  بطور رایگان، عادل شمرده می شوند . آمین .

مکاشفه 17:22 _ روح و عروس میگویند : « بیا ! » هر آنکه می شنود، بیگوید : «بیا ! » هر که تشنه است بیاید؛ و هرکه اشتیاق دارد، آب زندگی را بی پذیرد که این بخششی است رایگان . آمین .

شرایط نجات در مسیح !

در کلام خداوند رومیان 9:10  دو شرط اساسی را ارائه نموده است برای نجات و حیات ابدی که عبارت است از : اقرار به زبان و تصدیق به قلب .

رومیان 9:10 _ زیرا اگر با زبان خود اقرار کنی که عیسی، خداوند است و در دل خود ایمان آوری که خدا اورا پس از مرگ زنده ساخت، نجات یابی . آمین .

دوم تیموتاووس 15:3 _ و از کودکی با کلام خدا، که قادر است به تو حکمت ببخشد تا به وسیله ایمان به مسیح عیسی نجات یابی، آشنا بوده ای .

اول یوحنا 9:1 _ اما اگر ما به گناهان خود اقرار نمائیم، می توانیم به او اعتماد کنیم؛ زیرا او به حق عمل میکند . او گناهان مارا می آمرزد و مارا از همه خطاهای ما پاک سازد. آمین .

مکاشفه 20:3 _  من پشت در استاده در را می کوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند داخل می شوم و با او نان خواهم خورد و او نیز بامن. آمین .