ما مسيحيان افغان ايمان داريم که

از خداوند شکرگزار هستيم که فُرصت اينرا به ما داد تا ايمان خود را به شما اعتراف کنيم.

ما مسيحيان افغان ايمان داريم که؛

1. فقط يک خدا – خداوند يهوه  وجود دارد. خدای زنده و حقيقی. روح بيکران، سازنده و حاکم اعلی آسمان و زمين، که شکوه و قدوسيتش را قابليت بيان نيست. او سزاوار همه ای احترام، ستايش، اطمينان، جلال و محبت است.

2. ما به عيسی مسيح فرزند يگانه خدا، ناجی و تنها راه به سوی خداوندی پدر ايمان داريم. ما ايمان داريم که عيسی مسيح بوسيله روح القدس شکل يافته از مريم باکره تولد يافت. او بخاطر گناهان ما مصلوب شد و مرُد تا ما را دوباره با خداوند پدر متصل سازد. ما ايمان داريم که عيسی مسيح بعد از سه روز دوباره زنده شد، به آسمان صعود نموده و در دست راست پدر نشست.  او با جلال و شکوهش باز خواهد گشت تا زنده و مرده را داوری کند. ما ايمان داريم که پادشاهی او را پايانی نخواهد بود و ما برای هميش با او در زندگی ابدی  يکجا خواهيم بود .

3. ما به روح القدس،  تسلی دهنده و معلم ما که ما را در همه جوانب خوب و مثبت زندگی رهنمايی ميکند. او ما را عطايای روحانی ميبخشد تا در ملکوت خدا مفيد واقع شويم.

4. ما ايمان داريم که کتاب مقدس يگانه کلام خدا، کامل و مبرا از هرنوع اشتباه و  نقص،  الهام شده توسط روح القدس، نوشته شده با دستهايی انسان و برای هدايت انسان است.

5. ما به يک تعميد برای آمرزش گناهان معتقديم.

6. ما ايمان داريم که آمرزش گناهان فقط از طريق ايمان به عيسی مسيح و زندگی کردن برای او  (طبق خواست خدا – نه خواست دنيا) بدست ميآيد، نه بوسيله انجام کار نيک بلکه فقط ايمان.