ما اعتقاد داریم

ما ایمان داریم که کتاب مقدس چه عهد جدید و چه عهد قدیم ، کلام معتبر و مقتدر خداوند است و این تنها منبع موثق نهایی برای تعیین تمام حقایق تعلیمی در نوشته های اصلی است. کتاب مقدس عطیه ای است عاری از گناه و اشتباه .

امثال 30 :5 ، رومیان 16 : 25 – 26 ، دوم تیموتائوس 3 : 16 ، دوم پطرس 1 : 20 – 21

تثلیث

ما ایمان داریم که خداوند مان یکی است . به صورت خارجی وجود خداوند درسه شخصیت ظاهر   می شود پدر ، پسر«عیسی مسیح» و روح القدس که این سه شخصیت از هر نظر مساوی و جاودانی هستند.

پیدایش 1 : 26 ، اشعیاء 9 : 6 ، متی 3: 16-17 و 28: 19 ، لوقا 1: 35 ، عبرانیان 3 : 7-11 ،

اول یوحنا 5 : ۷

عیسی مسیح :

ایمان داریم که عیسی مسیح پسر خداوند است ، دومین شخصیت از تثلیث ، در زمین عیسی   100% خدا و 100% جسم . او از باکره ای متولد شد ، و در زندگی بدون گناه زندگی کرد . معجزاتش را انجام داد ، به خاطر بشریت روی صلیب مرد و این چنین با ریختن خون خود کفاره گناهان ما شد . برطبق کتای مقدس پس از سه روز از مردگان برخاست و به آسمان بالا رفت و در طرف راست پدر نشست و دوباره با جلال و قدرت باز خواهد گشت.

اشعیاء 9 : 6 ، یوحنا 1 : 1 و 14 و 20 : 28 ، فیلیپیان 2 : 5 -6 ، اول تیموتائوس 2 : 5 و 3 : 16

تولد باکره :

ما ایمان داریم که عیسی مسیح توسط خداوند پدر به دنیا آمده است بواسطه روح القدس در شکم مریم باکره ، بنابراین او پسر خداوند است.

اشعیا 7 : 14 ، متی 1 : 18 و 23 – 25 ، لوقا 1 : 27 – 35

قیام از مردگان :

ایمان داریم که خداوند مان عیسی مسیح پس از سه روز مرگش بر روی صلیب به صورت جسمانی در جسم جلال یافته از مردگان برخاست . او به آسمان بالا رفت و بر سمت راست خداوند نشست.

لوقا 24 : 16 و 36 و 39 ، یوحنا 2 : 19 – 21 و 20 : 26 – 28 و 21 : 4 ، رومیان 8 : 34

باز خرید :

ما ایمان داریم که بشر به صورت خداوند آفریده شده است ، اما به خاطر نا فرمانی اختیاراش از گناه کرد و مرد . در نتیجه تمام بشر این طبیعت گناه آلود و گمراه را همواره به همراه داشت و فقط امید بشریت به باز خرید توسط عیسی مسیح است ، پسر خداوند

پیدایش 1 : 26 – 31 و 3 : 1 – 7 ، رومیان 5 : 12 – 21 .

تولد تازه :

برای هر شخص که خداوند را می شناسد ، تولد تازه ( دربین زندگی جدید تجربی ) توسط روح القدس قطعا ضروری است.

یوحنا 6 : 44 و 65 .

نجات :

ما ایمان داریم که بشر توسط فیض عظیم مسیح نجات یافته است ، به واسطه ایمان شخصی به عیسی مسیح . نجات هدیه ای است از طرف خداوند و نه در نتیجه انجام کارهای خوب یا تلاش بشری .   به واسطه توبه از گناهانمان ، بخشش از گناهانمان را دریافت می کنیم . توبه تعهد دوری از گناه در هرجایی از زندگی مان وپیروی از عیسی مسیح است ، بنابراین مجوزی برای رهایی و نجاتمان است رومیان 10 : 9 – 10 ، اعمال 3 : 19 و 16 : 31 ، غلاطیان 2 : 16 و 3 : 8 ، افسسیان 2 : 8 – 9 ، تیتوس 3 : 5 ، عبرانیان 9 : 22 .

تقدیس :

ما به تقدیس ایمان داریم ، فرایندی همیشگی که در ثمره ی کلام خداوند و روح القدس است برای تکمیل و توسعه شخصیت مسیح در ما . و این به واسطه حضور روح القدس و کلام خداوند در مینیستری است که مسیحیان را قادر می سازد در خداوند زندگی کنند .

رومیان 8 : 29 و 12 : 1 – 2 ، دوم قرنتیان 3 : 18 و 6 : 14 – 18 ، اول تسالونیکیان 4 : 3 و 5 : 23 ، دوم تسالونیکیان 2 : 1 – 3 ، عبرانیان 2 : 11 .

خون عیسی :

خون عیسی مسیح که عاری از گناه بود بر روی صلیب ریخت و 100% کافی برای پاک کردن بشر از انواع گناهان است . عیسی به خود اجازه داد که به خاطر گناهکاری ما و برای گناهان ما مجازات شود ، و برای تمام کسانی که ایمان دارند جریمه گناه مرگ است ، این را فراهم می کند .

اول یوحنا 1 : 7 ، مکاشفه 1 : 5 و 5 : 9 ، کولسیان 1 : 20 ، رومیان 3 : 10 – 12 و 23 و 5 : 9 ، یوحنا 1 : 29 .

عیسی مسیح ساکن در تمام ایمانداران :

مسیحیان مردمانی هستند که به عیسی مسیح دعوت شده اند و روح القدس در میان آنها حضور دارد و زندگی می کند. آنها از قدرت و اختیار زندگیشان برای رسیدن به مسیح چشم پوشی می کنند و او را پادشاه زندگی خود می سازند در زمانیکه او مرد ، دفن شد و دوباره از مرگ برخواست .

یوحنا 1 : 12 و 14 : 17 و 15 : 14 ، رومیان 8 : 11 ، مکاشفه 3 : 20 .

تعمید در روح القدس :

ما به تعمید در روح القدس ایمان داریم ، که در روز پنطیکاست داده شده است. وعده پدر برای تمام ایمانداران است همچون یک موهبت قطعی قدرت برای خدمت کردن . و می تواند در یک لحظه نجات را فراهم آورد.

یویئل 2 : 28 – 29 ، متی 3 : 11 ، مرقس 16 : 17 ، اعمال 1 : 5 و 2 : 1 – 4 و 17 و 38 – 39 و 8 : 14 – 17 و 10 : 38 و 44 – 47 و 11 : 15 – 17 و 19 : 1 – 6 .

عطایای روح القدس :

ما ایمان داریم که در روح القدس به واسطه عطایای معنوی مختلفی برای ساختن و تقدیس کلیسا ظاهر شده است . که نشان دهنده اعتبار قیام و تأیید قدرت انجیل است. شرح این عطایا در کتاب مقدس لزوما کامل نیستند و ممکن است در انواع مختلفی ظاهر شود . این عطایا همیشه هماهنگ با کلام خداوند هستند و نباید هرگز متناقض با معیارهای کتاب مقدس استفاده شود.

رومیان 1 : 11 – 12 و 12 : 4 – 8 ، اول قرنتیان 12 : 1 – 31 و 14 : 1 – 40 ، افسسیان 4 : 16 ، اول تیموتائوس 4 : 14 ، دوم تیموتائوس 1 : 5 – 16 ، عبرانیان 2 : 4 ، اول پطرس 4 : 1

کلیسا

هر شخصی که در روح متولد می شود همچون اعضای بدن ایماندارن بخشی از کلیسای مرکزی هستند . و طبق کتاب مقدس به کلیسای محلی متصل و برنامه ریزی می شوند . کلیسا نشان دهنده مسیح بر روی زمین است که برای انجام دادن مأموریت عظیم خداوند است

مزمور 92 : 12 – 15 ، افسسیان 1 : 22 و 2 : 19 – 22 ، عبرانیان 12 : 23 ، یوحنا 17 : 11 و 20 – 23

دو مورد از آئین های مسیحی :

ما ایمان داریم که آئین های کلیسا ، توسط فرمان عیسی مسیح است که تعمید آب توسط غسل و شام خداوند را می توان نام برد که هر دوی آنها برای کسانی که از نو تولد می شوند انجام می پذیرد.

تعمید آب : ایماندار بودن در عیسی مسیح پادشاه و تبدیل جدیدی است که توسط کلام خداوند به تعمید آب در نام پدر ، پسر و روح القدس و در نام عیسی فرمان داده شده است.

عشا ربانی: مشارکت در یک وقت عالی در حضور خداوند زمانی که تکه های نان و آب انگور (بدن و خون مسیح پادشاه) برداشته و خورده می شود ، که یاد آور قربانی شدن عیسی روی صلیب است

متی 26 : 26 : 29 و 28 : 19 ، مرقس 16 : 16 ، اعمال 2 : 38 و 8 : 12 و 36 – 38 و 10 : 47 – 48 ، اول قرنتیان 10 : 16 و 11 : 23 – 26 .

بهشت و جهنم :

بهشت محل سکونت جاودانی برای تمام ایمانداران در انجیل عیسی مسیح است. بعد از زندگی       بر روی زمین بی ایمانان توسط خداوند قضاوت خواهند شد و به جهنم فرستاده ، جایی که آنها با شیطان و فرشتگان عزل شده قرار می گیرند . بهشت و جهنم مکانهایی جاودانی هستند.

متی 5 : 3 و 12 و 20 و 6 : 20 و 19 : 21 و 25 : 34 و 25 : 41 ، مرقس 9 : 43 – 48 ، یوحنا 5 : 11 – 13 و 13 : 24 ، دوم قرنتیان 5 : 1 ، عبرانیان 9 : 27 و 11 : 16 ، اول پطرس 1 : 4 ، مکاشفه 14 : 9 – 11 و 20 : 12 – 15 و 21 : 8 .

بازگشت دوباره :

ما ایمان داریم که عیسی مسیح به صورت فیزیکی ، ظاهری و جلال یافته روی زمین برای دومین بار باز خواهد گشت و پادشاهی اش را تأسیس خواهد کرد که زمان آن هم برای هیچکس مشخص نیست .

متی 24 : 30 و 26 : 63 – 64 ، اعمال 1 : 9 – 11 ، اول تسالونیکیان 4 : 15 – 17 ، دوم تسالونیکیان 1 : 7 – 8 ، مکاشفه 1 : 7 .